Üye Alım Yönetmeliği


Tüzüğümüz ve dernekler kanunu gereğince üye kabulünde aşağıdaki prosedür izlenecektir.
Derneğe üye olmak isteyen kişi veya tüzel kişiler, kurumlar dernek merkezinden temin edeceği Üye Giriş Beyannamesi'ni tam ve eksiksiz doldurarak istenen diğer belgelerle birlikte UHE'ye teslim eder.

Üye Giriş Beyannamesi'nde bir kurucu ve en az 10 yıllık üyelik süresini doldurmuş iki üyenin onaylarını belirtir orijinal imzaları yer almalıdır.

Üyelik komisyonunca tüm belgeleri hazır olan adaylar yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulu toplantılarında göndeme alınır, Askı süresini başlatır veya üyeliğini ret eder. Adayın UHE üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı bir aylık askı süresince araştırılır.
Adaylar bu süre içerisinde tüm üyelere detaylı şekilde tanıtılır. Varsa üyelerin görüşleri alınır. Askı süresince kişi ve firması hakkında yapılan araştırma sonrası komisyon edindiği bilgiler doğrultusunda üyeliğe kabulü için dosyası tamamlanmış adayı tekrar Yönetim Kuruluna getirir.
Yönetim Kurulu inceleme ve komisyon raporunu dikkate alarak üyelik konusunda karar verir. Üyeligi ret edilen adayların 2 yıl süresince müracaatları dikkate alınmaz.

Yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişiye durumu yazılı olarak bildirilir ve kendisinden parasal yükümlülüklerini tamamlaması istenir.
Yükümlülüklerinin tamamını yerine getiren adaya üyelik belgesi verilir ve duyurumu yapılır.

Müracaatta teslim edilecek belgeler:

- 2 adet vesikalık fotoğraf
- İkametgâh sureti
- Temsil edilen şirkete ait Ticaret Odası faaliyet belgesi
- Firma kâseli ve imzalı Dernek Taahhütnamesi
- Üye giriş beyannamesi
- İmza sirküleri

Kurumsal Başvurular için yukarıdaki belgeler gerekli olup ilaveten; Kurum adına şirketi temsil edecek kişinin üst düzey yetkili olması esastır. Bu pozisyonlar yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları seviyelerinde tercih edilir. Bu konuda kabul yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Kuruluşları temsil edecek kişi için kurumca Uhe 'ye yazılmış yetki belgesi ve/ veya yönetim kurulu kararı fotokopisi istenir.

07.06.2005 Karar no:6